הרב אס"ף בנדל

קדושים תהיו. הוו פרושים מן העריות ומן העבירה (רש"י). את הפסוק "קדושים תהיו" מפרשים רש"י והרמב"ן כציווי, לרש"י לפרוש מהעריות ומהעבירה, ולרמב"ן קדש עצמך במותר לך, שלא יהיה נבל ברשות התורה.

"דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי דאֱלֹהֵיכֶם":

קדושים תהיו. הוו פרושים מן העריות ומן העבירה (רש"י).

את הפסוק "קדושים תהיומפרשים רש"י והרמב"ן כציווילרש"י לפרוש מהעריות ומהעבירהולרמב"ן קדש עצמך במותר לךשלא יהיה נבל ברשות התורה.

לבעל הטורים "קדושים תהיוזוהי הבטחה המגיעה לאחר "ושמרתם את משמרתי" (עשו משמרת למשמרתילעשות סייגים לתורה), "שאם ישמור עצמו מן החטא שוב אין חטא בא על ידו ומקדשין אותו מלמעלה", וכן מפרש הספורנו באופן דומהואומר כי בפסוק זה הודיע הקב"ה את תכלית איסורי הנגעיםהעריות ומאכלות האסורים, "וזה כדי שידמו ליוצרם כפי האפשר".

המגיד מדובנאבספר המידות (שער האהבה פי"אמבאר את הפסוק ואת דברי רש"י באופן אחר לגמרי. "האדם בחיר הנבראים כפי יציאתו אל המציאות הוא באופן שלם מוכלל ומעוטר בכל חלקי המדות והכוחות והשלמות ע״י נשמת חיים האצולה מגבהי מרומים", ועם מידות אלו מגיע האדם לעולם הזה למען נסותו. "קדושים תהיו פרושים תהיו", כוונתו שכאשר יפרוש האדם מהבלי העולם יישאר עומד על מדרגתו המקורית. "ואם כן דברי רש״י ז״ל אינם לעקור פי׳ מלת 'קדושים', לפרש אותה 'פרושים', רק לבאר איככה יהיו במדרגת הקדושהלפי זה, "קדושים תהיואינו ציווי או הבטחה כי אם הדרכהאיך לקנותאו יותר נכוןאיך לשמור על מדרגת הקדושה. "וא״כ מאמר 'קדושים תהיואינו גזירה על האדם שישיג מה שאין בכוחו להשיגאבל המאמר הוא עצה נדיבה אל האדם דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיוהיו נשארים עומדים על מדרגתכםושמרו את משמרתכם כי קדוש אני ה׳ אלהיכם".

הקדושה מוטבעת כבר בקרבנוהמידות הקדושות חבויות הן בתוכנוומעטרות את נשמתנוואם נברר את דרכנונזכך את רעיוננו ונסיר את מחשבות הנכר מלבנואז נזכה לחשוף את האור ואת הקודש שבנשמתנו.