איך חטאו אנשים גדולים אלו? נבחרי הציבור, שלוחי העם. וכן במה חטאו בדיוק? מה היה המניע? מה הפחיד אותם כ"כ בארץ ישראל?

הנושא המרכזי בפרשתנו הוא חטא המרגלים, אשר הרבה שאלות והסברים נכתבו סביבו.
איך חטאו אנשים גדולים אלו? נבחרי הציבור, שלוחי העם. וכן במה חטאו בדיוק? מה היה המניע? מה הפחיד אותם כ"כ בארץ ישראל?
אנסה ללכת בכיוון מסויים.

מבאר השפת אמת: "דור המדבר בכלל היו בחינת ראש, כי הדור שיצאו ממצרים ושמעו הדברות בסיני הם ראשון לכל הדורות.. ובודאי אמת הדבר כי הכניסה לארץ הייתה מדריגה אחר מדריגה והם לא רצו שיפלו ממדרגת רישין.. ובודאי מי שהוא במקום עליון קשה לו ליפול למדרגה תחתונה כמו שקשה אל הנשמה לרדת למטה..(תרל"ט).

כידוע דור המדבר הונהג בהנהגה ניסית. ההופעה העל טבעית של הקב"ה התבטאה כמעט בכל דבר לכל אורך ההליכה במדבר.
אין הרגשה יותר נפלאה מזו, ממש לינוק מריבונו של עולם, לחוש את קרבתו!

ומשם בדיוק נבע חטא המרגלים, שחשבו שארץ ישראל, שכידוע מונהגת בדרך הטבע, תהווה ירידת מדרגה עבור דור המדבר. ולכן הם רצו להישאר במדבר, "לנשוף אוויר פסגות".
לא חשבו המרגלים על טובתם הפרטית, אלא רצו להועיל לדור כולו, להשאירו במקומו העליון.

אך באמת אנו יודעים ש"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא". זאת אומרת שהאידיאל של חיינו הוא לחיות חיי קודש דווקא בארץ ישראל, דווקא בהנהגה הטבעית, בה אנו חווים את השגחתו הפרטית והכללית של הקב"ה עלינו דרך הטבע, דרך הגלות והיציאה ממנה, דרך מלחמות ישראל, הקמת המדינה, שחרור ירושלים.

ובאמת לשם כך גם היה כל עניינו של המדבר, כפי שמסביר הנציב בהקדמתו לחומש, להכין ולבנות את עם ישראל לקראת החיים בארץ הקודש. שיהיו מוכנים להתמודדות בשלב החיים האמיתי, האידיאלי. שיתרוממו לקראת העבודה היום יומית, הקשה מאוד, לקדש את עולם החול. אשר אך ורק עבודה והשתלמות זו תביא גאולה נצחית לעם ישראל ולעולם כולו.

שנזכה להתרומם אל הקודש ומתוך כך לרומם את החול כאן בעולם הזה.

שבת שלום.