"אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה" (מכות כב, ב). התפרשות התורה בכל דור ודור – מתממשת בתלמידי החכמים שבדור, שמשמשים בחייהם את התורה, וחיים את השעה, הדור, והמעשה. זוהי "אמונת חכמים" באמת

"ואל השופט אשר יהיה בימים ההם - תתן לך בכל שעריך"

"קרא ולא שנה הרי זה עם הארץ. קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים דומה כמי שנעלמו ממנו סתרי תורה" (ויקרא רבה, ג', ז').

"אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה" (מכות כב, ב).

"אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא מוחלפת" (י"ג עיקרים).

התורה נצחית ועליונה ורלוונטית להאיר ולהדריך כל דור. התפרשות התורה בכל דור ודור – מתממשת בתלמידי החכמים שבדור, שמשמשים בחייהם את התורה, וחיים את השעה, הדור, והמעשה. זוהי "אמונת חכמים" באמת – שיש תלמידי חכמים אמיתיים בישראל, שהתורה חיה ומתפרשת ומעצבת. ורק על ידי "אמונת חכמים" יש "אמונת נצחיות התורה".

בעולם מודרני, מערבי, ביקורתי, שכל הנתונים כביכול – פרושים לפני כל אחד ואחד. בקלות אמונת חכמים יכולה להפגם. אל גישה שהרבנים הם "לא אמיצים", " לא מספיק מבינים את המצב" וכו' – ואפילו אם נאמר שיש קורטוב אחד של אמת בזה – אסור שביקורת כזאת תפגום השכם והערב באמון ובאמונת תלמידי חכמים אמיתיים. זוהי השמטת הקרקע מתחת לכל התורה כולה. לצערנו, לא כל אדם זוכה לפגוש תלמיד חכם אמיתי. ברור שפגישה על מסך לא מצליחה להפגיש את האדם עם טהרתו, מידותיו, רוממות שאיפותיו, טוב לבבו, חכמת התורה והעולם הקיימת בתלמיד חכם אמיתי, כמה ראוי לשאוף שירבו תלמידי חכמים אמיתיים בישראל.

כמה זקוק עמ"י לאוויר טהור של תלמידי חכמים אמיתיים. כמה דבר זה צריך להיות תובנת יסוד עקרונית – לחובשי בית המדרש ולאנשי המעשה והעולם הגדול!

" עת אשר יתקפו היאוש, ויאמר יעקב אולי זהו גורלו, כעת, ללכת על גחון, ללחך עפר, ישא ישראל עיניו, אל הזקנים שבדור; אל יחידי הסגולה. יראה הוד נפשם, ורוממות שאיפותיהם. מהם יכיר את רוחו, כי רוח האומה יתגלה בגדוליה " ( אדר היקר עמ' כא).

" ירידה גדולה היא לאומה כשהיא מחפשת תמיד באנשי הסגולה שבה רק את התועלת המעשית שבהם.... ת"ח מובהקים וצדיקים, הוא הנותן עז רוחני לדור כולו. ועלינו החובה תמיד להכשירו לההכרה הנעלה הזאה, ע"י מה שנחבב לבניו את התורה ואת לומדיה" ( שם עמ' מד').

שבת שלום