הרב ליאור בנדט

נוהגין שלא לישא אישה בין פסח לעצרת מפני שבאותו זמן מתו תלמידי ר' עקיבא (שו"ע תצ"ג) "שנים עשר אלף זוגין תלמידים היו לו לר' עקיבא... מפני שלא נהגו כבוד זב"ז" (יבמות ס"ב) מי היו אלו עשרים וארבעה אלף תלמידים?

תלמידי ר' עקיבא

נוהגין שלא לישא אישה בין פסח לעצרת מפני שבאותו זמן מתו תלמידי ר' עקיבא (שו"ע תצ"ג)

אכן מנהג שנשמר לדורות עולם, וחומרתו רבה- "לא נושאין"!

"שנים עשר אלף זוגין תלמידים היו לו לר' עקיבא... מפני שלא נהגו כבוד זב"ז" (יבמות ס"ב)

אמנם בקדמונים מופיע שמתו במרד הגדול של בר כוכבא.

קצת מתמיה, זכר למיתתם- שלא ברור כ"כ על מה בדיוק מתו.

ועוד, מה הקשר הפנימי בין שני עניינים אלו, שלא בחינם הצטרפו יחד.

נראה לפרש: עיקר הזכר הוא לעצם העניין שמתו. "והיה העולם שמם עד שבא ר' עקיבא לרבותינו שבדרום ושנאה להם" והם הם חמשת תלמידיו שמהם כל תורתינו.

ונבאר:

מי היו אלו עשרים וארבעה אלף תלמידים?

הם היו תלמידיו שהגיעו איתו לאישתו רחל ולכלבא שבוע. גדלו מתוך ובזכות המסירות העצומה של ר' עקיבא ורחל.

רחל ראתה שהוא 'צנוע ומעלי'. ומדוע שלא תבחר באחד העילויים שבדור??

רצתה מישהו שילמד לחלוטין 'לשמה', בלי שום חשבון! לא בשביל שייצא רבי!

לא למרות זאת יצא רבי, אלא דווקא כך יצא רבי.

ותלמידיו שמשוקים מתורת אמת ואמונה זאת- היו שייכים לאמת מאוד שלימה.

מבחינתם ראוי ואפשר ושייך לנצח את הרומאים ולהחזיר את ישראל לגדולתם.

אבל לא כ"כ הבינו אותם. חלקו עליהם. וגם בינם לבין עצמם לא התנהגו לפי אמת המידה הרגילה והנכונה להיות נהוגה.

ונגנזה מדרגתם. העולם הישראלי והכללי לא היה ראוי לכך. ויצאה תורת ר' עקיבא באופן מחודש ומוקטן ומותאם להמשכיותם של הדורות.

מכלליות התורה ושלמותה - אל הפרדת זרמיה והופעותיה. נגלה ונסתר.

ודרך הנסתר שעומד בפני עצמו, והנגלה שעומד בפני עצמו- אחיזה מסויימת יש לדורות במדריגה השלימה של התורה, במדריגת ר' עקיבא ותלמידיו.

ובדורות אלו, שחוזרת כנסת ישראל למקומה, תורה חוזרת ללומדיה.

גילוי סתרי תורה באורח חכמה ובשפה ברורה. ומציאות לאומית מפעמת גבורה ועוצמה.

וחוזרת תורת ר' עקיבא לחיות בתוכנו.