הרב אריה רוטשילד

השבת נזכה לקיים מ"ע של זכירת מעשה עמלק. מהו החסרון שהביא להגעת עמלק? איך נתקן אותו? מדוע אי אפשר לבנות את המקדש כל עוד יש עמלקי אחד שחי?

השבת נזכה לקיים מ"ע של זכירת מעשה עמלק. כשעם ישראל נכנס לארץ הוא מצווה בשלש מצוות:

  1. העמדת מלך
  2. הכרתת זרעו של עמלק
  3. בנין בית הבחירה

הגמ' מביאה ברייתא שמסתפקת לגבי סדר הדברים ומכריעה ע"י הפס' שיש להקדים את מחיית עמלק לבנין המקדש. ויש לעיין מדוע? הרי כדי לבנות המקדש לכאורה די בשלטון שלנו בארץ וברצון שלנו לבנות מקדש, מדוע יש להתנות את הבנין במחית עמלק?

עמלק מגיע לתקוף את ישראל בזמן מאוד ספציפי "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים" ומבאת הגמ' שרפו ידיהם מהתורה. עמלק מגיע בגלל חולשה שלנו, עמלק מגיע כי הקב"ה שולח אותו אלינו ע"מ שנתקן את מה שפגום בנו.

מהו החסרון שהביא להגעת עמלק? איך נתקן אותו? מדוע אי אפשר לבנות את המקדש כל עוד יש עמלקי אחד שחי?

"עמלק רצה להזיק את ישראל באמונה שהיא שרש לכל מצוות הלב" (הרב קוק) עמלק מנצל חולשה של רפיון בתורה ובמצוותיה כדי לתקוף, עיקר ההתקפה איננה ההתקפה הפיזית אלא ההתקפה שמשמעותה 'אתם לא כאלה אלוקיים כמו שחשבתם, הנה אתם חוטאים'. המלחמה שלנו בעמלק, התיקון הנדרש מאיתנו הוא "ויהי ידיו אמונה עד בא השמש" – אנחנו צריכים להתמלא באמונה באלוקיותנו ורק זה מה שמאפשר לנו למחות את שרש הרשעה המנסה לנתק ביננו לבין אלוקיותנו ועל זה אנו נלחמים.

כדי לבנות מקדש לא מספיק שלטון ישראלי, צריך שעם ה' יחיה באמונה שלמה, בחיים אלוקיים. כל עוד יש עמלקי בעולם – יש ריחוק וניתוק כלשהוא ביננו לבין החיים האלוקיים וממילא אי אפשר לבנות מקדש, אי אפשר לבנות בית להשראת השכינה האלוקית בתוכנו.

בע"ה, נמשיך במלחמה נגד הרשעה, נגד עמלק, נסלק אותו מן המח ומן הלב, נתעצם בחיי האמונה שלנו ונבנה את מקדשנו בב"א.

שבת שלום